Άδειες Εθνοφρουρών

Στους εθνοφρουρούς που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, χορηγούνται άδειες απουσίας σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 39 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011.

Η χορήγηση οποιουδήποτε είδους άδειας γίνεται με μέριμνα της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας, στην οποία υπηρετεί ο εθνοφρουρός.

Η χορήγηση της άδειας προϋποθέτει την έγκριση του Διοικητή του εθνοφρουρού και τη συμπλήρωση στο καθοριζόμενο από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς έντυπο, του φύλλου αδείας, το οποίο επιδίδεται στον αδειούχο εθνοφρουρό.

Κάθε άδεια καταχωρείται στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας κατά περίπτωση, καθώς και στα ατομικά έγγραφα του εθνοφρουρού.

Κανονική Άδεια

Χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας ενάμιση (1,5) ημερών για κάθε πλήρη μήνα πραγματικής θητείας, η οποία είναι υποχρεωτική και χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης στα ΚΕΝ εφάπαξ ή τμηματικά.

Σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ο Διοικητής του ΚΕΝ δύναται να χορηγεί κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, κανονική άδεια μέχρι μίας (1) ημέρας. Για χορήγηση άδειας πέραν της μίας (1) ημέρας απαιτείται έγκριση του ΓΕΕΦ.

Η κανονική άδεια χορηγείται αναλογικά καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας και οπωσδήποτε τουλάχιστον το ήμισυ αυτής πριν το τελευταίο εξάμηνο από την απόλυση.

Εθνοφρουροί που έχουν λάβει αναρρωτική άδεια πέραν της δικαιούμενης, μπορούν να μη λαμβάνουν εφόσον επιθυμούν ανάλογο ή μικρότερο αριθμό ημερών άδειας από την κανονική, προκειμένου να καλύψουν την υπέρβαση της αναρρωτικής τους άδειας ή μέρους αυτής.

Με σχετική απόφαση του Αρχηγού, οι εθνοφρουροί λαμβάνουν πέραν της δικαιούμενης κανονικής άδειας των 1,5 ημερών για κάθε πλήρη μήνα πραγματικής θητείας, επιπλέον αριθμό ημερών κανονικής άδειας, με βάση το σύστημα μοριοδότησης που ισχύει για σκοπούς μεταθέσεων.

Η χορήγηση τις κανονικής άδειας είναι δυνατή μέχρι τη συμπλήρωση  δώδεκα  (12)  και  πέντε  (5)  μηνών  θητείας, για υπόχρεους πλήρους και εξάμηνης μειωμένης θητείας, αντίστοιχα, εκτός τις περίπτωσης εθνοφρουρών/αντιρρησιών συνείδησης, των οποίων τα μαθήματα αρχίζουν πριν από τη συμπλήρωση τις καθοριζόμενης διάρκειας θητείας τις, οι οποίοι δύνανται να λαμβάνουν άδεια από τη δικαιούμενη κανονική τις και μετά τις εν λόγω προθεσμίες.

Τιμητική Άδεια

Χορηγείται τιμητική άδεια συνολικά μέχρι δέκα (10) ημέρες, για διακεκριμένες πράξεις των εθνοφρουρών, που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης. Για την ίδια διακεκριμένη πράξη μπορεί να χορηγηθεί τιμητική άδεια μόνο μία φορά. Αν η διακεκριμένη πράξη επαναληφθεί, μπορεί να χορηγηθεί νέα τιμητική άδεια.

Η χορήγηση της τιμητικής άδειας δεν είναι υποχρεωτική, εκτός της τιμητικής άδειας των τεσσάρων (4) ημερών που χορηγείται σε όσους εθνοφρουρούς συμπληρώνουν είκοσι μήνες θητεία χωρίς να τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή φυλάκισης, και η οποία συμπεριλαμβάνεται στις δέκα (10) ημέρες τιμητικής άδειας. Η χορήγηση αυτής της άδειας γίνεται με μέριμνα του Διοικητή του εθνοφρουρού και οπωσδήποτε εντός ενός μηνός από τη συμπλήρωση του εικοστού μήνα θητείας του εθνοφρουρού.

Για τη χορήγηση τιμητικής άδειας, ως διακεκριμένες θεωρούνται οι παρακάτω πράξεις:

  • Αυτές που υπερβαίνουν τα όρια της συνήθους μέριμνας και φροντίδας για τα μέσα και τα υλικά της στρατιωτικής υπηρεσίας.
  • Αυτές που συνιστούν αλληλεγγύη προς τρίτους που δεν υπαγορεύονται από ιδιαίτερο καθήκον ή υποχρέωση.
  • Οι διακρίσεις σε κοινωνικούς ή επιστημονικούς τομείς που οφείλονται σε εργασίες ή δραστηριότητες του εθνοφρουρού κατά την διάρκεια εκπλήρωσης της θητείας του.

Διακεκριμένη πράξη θεωρείται και η διάκριση σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων, καθώς και η διάκριση σε αθλητικές δραστηριότητες Εθνικών ή Ολυμπιακών ομάδων ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, ή αθλητικών συλλόγων ή σωματείων πρώτης κατηγορίας.

Αναρρωτική Άδεια

Η αναρρωτική άδεια χορηγείται από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών (ΕΑΑ) που εδρεύει στο 106 ΣΝΕ, καθώς επίσης και από τους στρατιωτικούς ιατρούς των Μονάδων της Εθνικής Φρουράς. Οι στρατιωτικοί ιατροί των Μονάδων δύνανται, κατά την κρίση τους και σύμφωνα με το είδος και τη σοβαρότητα του προβλήματος υγείας, που αντιμετωπίζει ο οπλίτης θητείας, να του χορηγούν μέχρι τέσσερις (4) ημέρες αναρρωτικής άδειας, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για άλλη μία φορά εφόσον αναμένεται να αναρρώσει πλήρως ο ασθενής. Εφόσον κρίνουν ότι η σοβαρότητα της περίπτωσης απαιτεί τη χορήγηση μεγαλύτερης διάρκειας άδειας, είτε εξαρχής είτε μετά τη χορήγηση της πρώτης 4ήμερης, τον παραπέμπουν με υπηρεσιακό σημείωμα στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών (ΕΑΑ). Η ΕΑΑ δύναται να χορηγεί κατά περίπτωση μέχρι και είκοσι (20) ημέρες αναρρωτική άδεια, η οποία μπορεί να ανανεωθεί ακόμη μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί εντός ενός τριμήνου να χορηγηθεί σε οπλίτη θητείας αναρρωτική άδεια που να υπερβαίνει συνολικά τις σαράντα οκτώ (48) ημέρες. Εφόσον απαιτείται περαιτέρω θεραπεία ή χρόνος για ανάρρωση, τον παραπέμπουν στην ΕΕΣΙ. Η ΕΑΑ ενημερώνει σχετικά εντός της ίδιας ημέρας τις Μονάδες των υπηρετούντων που έλαβαν αναρρωτική άδεια. Οι αποφάσεις των στρατιωτικών ιατρών και της ΕΑΑ για την χορήγηση αναρρωτικής άδειας, εφαρμόζονται υποχρεωτικά τόσο από τις Μονάδες όσο και απ’ αυτούς στους οποίους αφορούν.

Στους εθνοφρουρούς κατά τη θητεία τους, δύναται για λόγους υγείας, να τους χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ημέρες για κάθε δώδεκα (12) μήνες πραγματικής θητείας, η οποία μειώνεται ανάλογα σε περίπτωση θητείας μικρότερης διάρκειας και δεν μεταφέρεται. Αναρρωτική άδεια που λήφθηκε πέραν της δικαιούμενης μπορεί να καλυφθεί με ισόχρονη άδεια που δεν έχει ληφθεί.

Ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναγνώριση της άδειας αυτής ως χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από τη ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (∆ΣΛ), με βάση το σχετικό πόρισμα της ενεργηθείσας ανάκρισης για τις συνθήκες της πάθησης ή βλάβης και την οριστική γνώμη της ∆ιεύθυνσης ∆ικαστικού του ΓΕΕΦ (∆∆Κ) επί του εν λόγω πορίσματος. Προς τούτο οι Μονάδες υποχρεούνται όπως εντός είκοσι ημερών από τη λήψη της οριστικής γνώμης της ∆∆Κ να υποβάλλουν στη ∆ΣΛ μαζί με το πόρισμα και τη γνώμη της ∆∆Κ, πλήρες ΑΦΜ του εθνοφρουρού μαζί με αντίγραφα των γνωματεύσεων χορήγησης των αναρρωτικών αδειών. Μετά από τη λήψη της απόφασης της ∆ΣΛ, οι Μονάδες ενημερώνουν τον εθνοφρουρό και καταχωρούν στην Ημερήσια ∆ιαταγή και στα ατομικά του έγγραφα την απόφαση για αναγνώριση της εν λόγω άδειας ως χρόνου πραγματικής θητείας.

Γονική Άδεια

Χορηγείται γονική άδεια διάρκειας δέκα πέντε (15) ημερών, με τη γέννηση κάθε τέκνου.

Η γονική άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε κατόπιν αιτήματος του εθνοφρουρού με τη γέννηση του τέκνου. Για να καταστεί δυνατή η πίστωση του εθνοφρουρού με την εν λόγω άδεια θα πρέπει ο ίδιος να προσκομίσει στη Μονάδα του μέσα σε ένα μήνα από τη χορήγηση της άδειας πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου.

Επιπρόσθετη Άδεια

Οι εθνοφρουροί δύνανται να λαμβάνουν πέραν της δικαιούμενης κανονικής άδειας και επιπρόσθετη κανονική άδεια μέχρι εξήντα (60) ημέρες, μετά από εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ανάλογα με την περίπτωση, λόγω συμμετοχής τους σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή σε διεθνείς διοργανώσεις εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία, ή σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις αναγνωρισμένες από την αντίστοιχη Ηπειρωτική ή Διεθνή Ομοσπονδία ή τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Για την αναγνώριση της παραπάνω άδειας ως επιπρόσθετης της κανονικής, η Μονάδα στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος εθνοφρουρός, υποβάλλει απευθείας στη ΔΣΛ εντός δέκα ημερών από την επάνοδο του εθνοφρουρού από την εν λόγω άδεια, μαζί με την αίτησή του:

  • Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου ή πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο του ΑΦΟ στο οποίο να αναγράφονται όλες οι χορηγηθείσες άδειες.
  • Απόσπασμα της Ημερήσιας Διαταγής της Μονάδας, στο οποίο να εμφαίνεται η χορήγηση της εν λόγω άδειας.
  • Επίσημη βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού), από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή του εθνοφρουρού στην εν λόγω διοργάνωση ή διαγωνισμό. Η βεβαίωση προσκομίζεται στη Μονάδα με μέριμνα του ιδίου του εθνοφρουρού μετά από την επιστροφή του από την άδεια.

Ειδική Άδεια

Χορηγείται ειδική άδεια διάρκειας συνολικά μέχρι 15 ημέρες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της Δύναμης, σε εθνοφρουρούς που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό, προκειμένου να συμμετάσχουν, με την κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού, στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

Άδεια λόγω Σπουδών

Οι εθνοφρουροί περιλαμβανομένων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική θητεία, που έχουν εγγραφεί σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή εξωτερικού με ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας στο εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα πριν την ημερομηνία απόλυσής τους, δύνανται να λάβουν άδεια από τη δικαιούμενη τους εφόσον έχουν το απαιτούμενο υπόλοιπο κανονικής άδειας εις πίστη τους, η έναρξη της οποίας αρχίζει όπως παρακάτω:

  • Για εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού τέσσερις (4) ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας.
  • Για εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας.
  • Για εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών της Αμερικής και Ωκεανίας δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας.