Γ' Κλάδος

Ο Γ΄ Κλάδος αποτελεί το αρμόδιο όργανο του ΓΕΕΦ, όσον αφορά την οργάνωση και συντονισμό όλων των θεμάτων που αφορούν:

  • την Oργάνωση
  • Θέματα Διεθνών Σχέσεων
  • Θέματα Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

 Καθημερινά αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, την σχεδίαση και τη διεξαγωγή μιας σειράς δράσεων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν από τα πάραπάνω θέματα με σκοπό την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου της αποτροπής αλλά και της εξωστρέφειας της Εθνικής Φρουράς.